ชฎิลพี่น้อง ออกบวช

          ในคราวก่อนอุรุเวลกัสสปผู้เป็นพี่ใหญ่แห่งชฎิลได้พบเห็นปาฏิหารย์ต่างๆ จนลดทิฐฏิมานะขออุปสมบทกับพระบรมศาสดาแล้ว หลังจากนั้นชฎิลพี่น้องอีกสองคนจะทำอย่างไร จะได้ออกบวชในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ โปรดติดตามได้

พระพุทธเจ้าโปรดพี่น้องชฎิล

 

                     ชฎิลนทีกัสสปได้เห็นผม  ชฎา  เครื่องบริขาร  และเครื่องบูชาเพลิงลอยน้ำมา ครั้นแล้วได้มีความดำริว่า  อุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายเราเลย  จึงส่งชฎิลไปด้วยคำสั่งว่า พวกเธอจงไป  จงรู้พี่ชายของเรา  ดังนี้แล้ว  ทั้งตนเองกับชฎิล ๓๐๐ ได้เข้าไปหาท่านพระอุรุเวลกัสสป แล้วเรียนถามว่า  “ข้าแต่พี่กัสสป  พรหมจรรย์นี้ประเสริฐแน่หรือ?”

                     พระอุรุเวลกัสสปตอบว่า  “แน่ละเธอ พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ.”

                     หลังจากนั้น ชฎิลเหล่านั้นลอยผม  ชฎา  เครื่องบริขารและเครื่องบูชาเพลิงในน้ำ แล้วพากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค แล้วได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่า  “ขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า.”

                     พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด  ดังนี้แล้ว ได้ตรัสต่อไปว่า  ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด.”

                     พระวาจานั้นแล  ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น.

                     ชฎิลคยากัสสปได้เห็นผม  ชฎา  เครื่องบริขาร  และเครื่องบูชาเพลิง ลอยน้ำมา. ครั้นแล้ว ได้มีความดำริว่า  อุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายทั้งสองของเราเลย  แล้วส่งชฎิลไปด้วยคำสั่งว่า  พวกเธอจงไป  จงรู้พี่ชายทั้งสองของเรา ดังนี้แล้ว ทั้งตนเองกับชฎิล ๒๐๐ คน ได้เข้า ไปหาท่านพระอุรุเวลกัสสป  แล้วเรียนถามว่า “ข้าแต่พี่กัสสป พรหมจรรย์นี้ประเสริฐแน่หรือ?”

                     พระอุรุเวลกัสสปตอบว่า  “แน่ละเธอ  พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ.”

                     หลังจากนั้น  ชฎิลเหล่านั้นลอยผม  ชฎา  เครื่องบริขาร  และเครื่องบูชาเพลิงในน้ำ แล้วพากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้ว  ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่า  “ขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชา  พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค  พระพุทธเจ้าข้า.”

                     พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด  ดังนี้แล้ว ได้ตรัสต่อไปว่า  ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด.”

                       พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น.

                       พวกชฎิลนั้น  ผ่าฟืน ๕๐๐ ท่อนไม่ได้ แล้วผ่าได้ ก่อไฟไม่ติด  แล้วก่อไฟติดขึ้นได้ ดับไฟไม่ดับ แล้วดับได้  ด้วยการเพ่งอธิษฐานของพระผู้มีพระภาค  พระผู้มีพระภาคทรงนิรมิตกองไฟไว้ ๕๐๐ กอง. ปาฏิหาริย์ ๓๕๐๐ วิธี ย่อมมีโดยนัยนี้

                       ในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทำให้นักบวชบูชาไฟ ชฎิลทั้ง ๓ พี่น้อง รวมทั้งบริวารทั้ง ๑,๐๐๐ คน อุปสมบทในพระธรรมวินัย แต่ทั้งหมดก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวคำสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนชฎิลทั้งสาม และบริวาร อันจะทำให้ทั้งหมดบรรลุอรหันตผล

                       ขออนุโมธนาผู้มีบุญมากทุกท่านในการศึกษาพุทธประวัติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: