วิสาขบูชา วันแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

               ในสัปดาห์นี้ ต้องขอหยุดเรื่องพุทธประวัติไว้ก่อน เนื่องจากในสัปดาห์หน้าจะมีวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกคน คือ วันวิสาขบูชา จึงขอนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชามาเล่ากันฟัง

               วิสาขบูชา หมายถึงการบูชาในเดือน ๖ (ในปีนี้มีเดือนอธิกมาศ คือมีเดือนแปด ๒ หน วันวิสาขบูชาจึงเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ แทน เช่นเดียวกันกับวันมาฆบูชาก็จะเป็นเดือน ๔ และวันอาสาฬหบูชาจะเป็นเดือน ๘ หลังนั่นเอง) เป็นวันแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสำคัญ คือ

 1. เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะพระสูติ ที่ลุมพินีวัน บริเวณกลางทางจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปเมืองเทวทหะ อยู่ในเขตประเทศเนปาล ในปัจจุบัน

วิหารมหามายาเทวี สร้างครอบบริเวณที่พระโพธิสัตว์ประสูติเอาไว้

รอยพระพุทธบาท เป็นที่ระลึกถึงการประสูติ ภายในวิหารมหามายาเทวี

                        รายละเอียด ความยิ่งใหญ่ในการประสูติ ของพระโพธิสัตว์สามารถติดตามในส่วนของพุทธประวัติภายใน blog นี้ได้

         2.     วันนี้เป็นวันที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระนามว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรีศากยมุณี โคดม พระองค์ทรงตรัสรู้ ที่ได้ต้นพระศรีมหาโพธิ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ปัจจุบันอยู่ในพุทธคยา ประเทศอินเดีย

มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ระลึกถึงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต้นพระศรีมหาโพธิที่พุทธคยา เป็นต้นที่ ๔ สืบต่อมาจากต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

                    รายละเอียดในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ความลำบาก การต่อสู้กับพญามาร ติดตามเพิ่มเติมได้ในส่วนของพุทธประวัติ

        3.     วันนี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพาธาตุ ณ บริเวณใต้ต้นสาละคู่ ที่เมืองกุสินารา

มหาปรินิพพานสถูปและมหาปรินิพพานวิหาร หมอกลงจัดในเวลาเช้า

พระพุทธปรินิพพาน ภายในมหาปรินิพพานวิหาร

                    เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดติดตามในส่วนของพุทธประวัติต่อไป จะค้นคว้ามาให้อ่านครับ

                  เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

                  1. พระพุทธเจ้า ที่เคยอุบัติบนโลกนี้มีกี่พระองค์

                               หลายคนอาจเคยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีทั้งสิ้นกี่พระองค์ บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราว พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์อาจคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยอุบัติแล้ว ๔ พระองค์ และพระศรีอาริยเมตตรัย จะอุบัติเป็นองค์ที่ ๕ แต่จริงๆ แล้วบนโลกใบนี้เคยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติมากกว่านั้นมาก ดังที่เขียนไว้ใน พระไตรปิฎกฉบับอรรถกถา เล่มที่ ๕๕ หน้า ๑๔๔ ตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอธิษฐานลอยถาดเขียนไว้ดังนี้           

               “ทรงถือถาดเสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ในวันที่พระโพธิสัตว์หลายแสนพระองค์จะตรัสรู้ มีท่าเป็นที่เสด็จลงสรงสนานชื่อว่า สุปติฏฐิตะ จึงทรงวางถาดที่ฝั่งแห่งแม่น้ำเนรัญชรานั้น แล้วเสด็จลงสรงสนานที่ท่าชื่อว่าสุปติฏฐิตะ แล้วทรงนุ่งห่มธงชัยของพระอรหันต์อันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าหลายแสนพระองค์

                  ดังนั้นในโลกใบนี้จึงมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้วมากมายหลายแสนพระองค์ทีเดียว

 

                2. พระพุทธเจ้าทั้งหมดเหมือนกันหรือไม่

                        พระพุทธเจ้า สามารถแบ่งใหญ่ ได้ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

 1. พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แต่มิได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จะอุบัติในช่วงที่ว่างเว้นพระพุทธศาสนา
 2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และได้ทำการยังธรรมจักรให้หมุนไป คือได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยที่อายุของพระศาสนาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแบ่งเป็น
 • ปัญญาธิกะ เป็นการบำเพ็ญเพียรที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด คือ ๔ อสงขัย แสนกัป (หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม ทรงอยู่ในประเภทนี้ อายุของพระศาสนาจะน้อย ศาสนาพุทธปัจจุบันจะมีอายุ ๕,๐๐๐ ปี
 • สัทธาธิกะ เป็นการบำเพ็ญเพียรที่ใช้ระยะเวลา ๘ อสงขัย แสนกัป (หลังได้รับพุทธพยากรณ์)
 • วิริยธิกะ เป็นการบำเพ็ญเพียรที่ใช้ระยะเวลามากที่สุด คือ ๑๖ อสงขัย แสนกัป อายุของพระพุทธศาสนาก็จะยืนยาวที่สุด

 

             3.  วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ มีใครเกิดวันเดียวกันหรือไม่

                        ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติ คือ วันเพ็ญ เดือน ๖ ได้มีสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ๗ อย่าง (ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ) เรียกว่า เป็น สหชาติกัน คือ

 • พระมารดาของพระราหุล คือ เจ้าหญิงยโสธรา หรือพระนางพิมพา
 • พระอานนท์ ผู้เป็นพระอุปัฏฐากตั้งแต่พรรษาที่ ๒๑ จนปรินิพพาน
 • นายฉันนะ คนสนิท และสารถี ผู้ตามเสด็จขณะออกมหาวิเนษกรมณ์
 • อำมาตย์กาฬุทายี ผู้เป็นอำมาตย์ของพระเจ้าสุโทธนะ พระสหายสนิทครั้นทรงพระเยาว์ของพระโพธิสัตว์
 • พญาม้ากัณฑกะ พญาม้าที่ทรง ขณะเสด็จออกผนวช
 • ต้นมหาโพธิที่ทรงตรัสรู้
 • หม้อขุมทรัพย์ทั้ง ๔ (นิธิกุมภี)

 

              4.  พระพุทธเจ้าทรงอุบัติบนโลกนี้หลายแสนพระองค์ มีสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเสด็จไป หรือไม่

                          มีสถานที่อยู่ ๔ แห่ง ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเสด็จไป ตามที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎก ความว่า

                  “ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไม่ทรงละสถานที่ ๔ แห่ง.จริงอยู่ โพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ เป็นสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเอง.(บัลลังก์ใต้ต้นไม้ตรัสรู้เป็นสถานที่เดียวกัน แต่ต้นไม้ที่ตรัสรู้จะเปลียนไปตามแต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์),  ไม่ทรงละการประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนะมิคทายวัน,  ไม่ทรงละสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรก ใกล้ประตูสังกัสสนคร ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก (หลังเสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสงรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังวันออกพรรษา),  ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง ๔ เท้าแห่งพระคันธกุฎีในพระวิหารเชตวัน, พระวิหารเล็กก็มี ใหญ่ก็มี ทั้งพระวิหารก็ไม่ละ ทั้งพระนครก็ไม่ละ.”

              ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาที่นำมาแบ่งปันกัน อาจจะยาวไปสักนิดเพราะใกล้ถึงวันวิสาขบูชาแล้ว หากแบ่งเขียนจะไม่ทันที่จะแบ่งปัน เพื่อที่จะได้ไว้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในวัสำคัญที่จะถึงนี้

               เรื่องราวทั้งหมดนี้ อาจมีความผิดพลาดได้แต่จะพยายามให้มีน้อยที่สุด หากมีผู้ใดสงสัย มีข้อติชม ข้อเสนอแนะ หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับบทความ หรือข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถามสามารถฝากคำถาม ข้อเสนอแนะได้ในส่วนของ ความคิดเห็น (comment) นะครับ หากสามารถตอบได้จะค้นคว้ามาแบ่งปันให้ครับ

               ขออนุโมธนาบุญกับผู้มีบูยมากทุกท่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: